Ernstige psychische of psychiatrische problemen vragen om gespecialiseerde en soms langdurige zorg. Als het nodig is biedt Jeugd ggz die zorg. Maar als het kan, zoekt Jeugd ggz naar andere oplossingen, gebaseerd op eigen kracht en netwerken. Samen met de patiënt zoeken we naar de oplossing waarmee hij of zij het best geholpen is en die tegelijk verantwoord is in het kader van zorgkosten.

Eigen kracht

Omdat problemen bij kinderen effect kunnen hebben op de omgeving en andersom, ondersteunen we ook de ouders en andere naast betrokkenen. We stimuleren gezinnen om gebruik te maken van hun eigen kracht, de kracht van hun omgeving. We besteden, als dat nodig is, veel aandacht aan het weer oppakken van het dagelijks leven, bijvoorbeeld school en sociale contacten. Ons uitgangspunt is: we bieden zorg als het nodig is, we zoeken alternatieven als het kan. We streven ernaar dat problemen verdwijnen, verminderen of beter hanteerbaar worden in het dagelijks leven. Onze zorg is zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk.

Preventie

Een belangrijk onderdeel binnen Jeugd ggz is preventie. In samenwerking met De Kern (maatschappelijke dienstverlening) en Mindfit (basis ggz) wordt hier vorm aan gegeven. Ook zijn er online modules die zeer succesvol zijn bij de behandeling van kinderen en jongeren met bijvoorbeeld een depressie.

Oplossen ‘aan de voorkant’

Het is onze natuur om innovatief te denken en te streven naar werkbare en betaalbare oplossingen. Een ondersteuningsvraag betekent niet automatisch een patiënt. We zoeken de meest eenvoudige oplossing, het liefst ‘aan de voorkant ‘ in plaats van aan de kant van specialistische zorg. Dat laten we zien in de vorm van ketensamenwerking binnen de Dimence Groep, maar ook in onze samenwerking binnen de wijkteams van de gemeenten waar we werken. In de praktijk kan dat betekenen dat we juist géén zorg bieden. Eigen kracht en eigen netwerken zijn vaak sterk genoeg. We kiezen voor ondersteuning door vrijwilligers of de inzet van maatschappelijk werk of welzijnswerk waarmee we zeer korte lijnen hebben. Het plan voor een ondersteuningsvraag is een arrangement waarbij we streven naar optimale betaalbaarheid door verantwoorde inzet van zorg. Voor een deel van de jeugdigen zal specialistische zorg nodig blijven.

Ons aanbod

Naast de reguliere basis- en specialistische ggz, noemen we graag een aantal specialisaties: diagnostiek, consultatie, ondersteuning bij een vechtscheiding, traumabehandeling, de medicijnpoli, Centrum Infant Mental Health (CIMH), Gezinspsychiatrie Ouder & Kind, DD Jeugd (ondersteuning bij psychische/ psychiatrische problemen en verslaving), Perspectief (een beschermde woon- en behandelvorm voor jongeren met autisme).

Informatie en aanmelden

Contact

Voor meer informatie kunnen jij of je ouders/verzorgers terecht bij de behandelaar of neem contact op met Jeugd ggz in jouw gemeente.

Bereikbaarheid:

maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Buiten deze uren is Jeugd ggz voor spoedeisende situaties bereikbaar via de huisarts en huisartsenpost