Adviesraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten, ex-cliënten en toekomstige cliënten van Jeugd ggz, De Kern en WijZ. Deze Cliëntenraad heet Adviesraad Cliëntenbelangen Maatschappelijke Dienstverlening (de Kern/Jeugd ggz/WijZ Welzijn). Kortweg: Adviesraad Cliëntenbelangen. Wij doen dit door mee te denken en gevraagd en ongevraagd te adviseren bij ontwikkelingen en besluiten. Dat doet zij op basis van haar recht op inspraak en zeggenschap vanuit de WMCZ (wet medezeggenschap cliëntenraden zorg).

Bij de Adviesraad draait het om de cliënten, patiënten en deelnemers. Als Adviesraad gebruiken we voor het gemak het woord cliënten. Het is belangrijk dat cliënten invloed hebben op de besluiten en de manier van werken van de organisatie.

Leden van de Adviesraad zijn (ex)cliënten of betrokkenen of deelnemers aan activiteiten. De Adviesraad beschikt over een professionele ondersteuner.

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad overlegt regelmatig met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Onderwerpen die de Adviesraad bespreekt zijn bijvoorbeeld :
• Behartigen van collectieve belangen van cliënten
• Kwaliteit van de geleverde zorg
• Inspraak van cliënten
• Wachttijden
• Jaarverslag/begroting
• Knelpunten binnen de behandeling van cliënten
• Bereikbaarheid en gastvrijheid
• Samenwerking met andere organisaties

Naast vergaderingen onderling en met de directie heeft de Adviesraad ook andere taken: onder meer het bezoeken en beoordelen van locaties, overleg met medewerkers en het management, redactie van het cliëntenblad Diverce, deelname in externe raden, zoals de Participatieraad (waaronder de GGZ-klankbordgroep), of aan project- en werkgroepen binnen de organisatie. Tevens is er een afvaardiging naar de centrale cliëntenraad van de Dimence Groep.

Hoe kan de Adviesraad helpen?

Om de belangen van de cliënten goed te kunnen behartigen, is het belangrijk de mening van de cliënten te kennen. Heb je als cliënt onderwerpen waarvan je vindt dat ze op de agenda horen? Laat het de Adviesraad weten. Je bent natuurlijk van harte welkom om een keer een vergadering bij te wonen en kennis te maken. Ook kun je daarna besluiten om je aan te melden als lid van de Adviesraad. Meer informatie?

Voor vragen of als je een vergadering wilt bijwonen: 

Adviesraad Cliëntenbelangen Maatschappelijke Dienstverlening (De Kern, Jeugd ggz en WijZ Welzijn)
Burgemeester Roelenweg 9
8021 EV Zwolle
038 - 454 72 08 of 06 - 30 00 02 87 (Jan Korterink – voorzitter)
adviesraad@clientenbelangen.nl 
https://www.adviesraadclientenbelang.nl/ 
https://www.clientenradendimencegroep.nl/