Ambulant Plus

Groepsbehandeling interessant voor uw cliënt?

Sommige jongeren hebben niet voldoende aan één gesprek per week met een behandelaar. Zij passen juist beter in een intensiever groepsproces om te kunnen leren over zichzelf en van elkaar, om zich van daaruit verder te kunnen ontwikkelen. Bij Ambulant Plus krijgen jongeren met een zorgelijke persoonlijkheidsontwikkeling twee dagdelen per week groepsbehandeling. Daar is ruimte om samen met leeftijdsgenoten te ontdekken dat ze niet de enige zijn, ervaringen van anderen te herkennen en te werken aan hun basisvertrouwen. Ze leren in een veilige omgeving te oefenen en te experimenteren met sociale situaties, zodat ze met meer veerkracht om leren gaan met hun eigen situatie.

 

Waarom groepstherapie

Als behandelaar of verwijzer kunt u in gesprek met uw cliënt goed inschatten of deze mogelijk baat heeft bij een intensieve groepsbehandeling van Ambulant Plus. We begeleiden in dit groepsproces de deelnemers twee dagdelen per week en dagen hen uit bij hun ontwikkeling en bij het opbouwen van hun basisvertrouwen. De hoge frequentie biedt de deelnemers structuur in de week en de groepsvorm zorgt voor een veilige omgeving om te ontdekken, te ervaren, te herkennen en te leren. Ze kunnen zich niet alleen spiegelen aan de behandelaren, maar juist ook aan leeftijdsgenoten. De gelijkwaardige samenwerking tussen de deelnemers onderling en tussen de deelnemer en therapeut staat daarbij centraal.

“In een veilige omgeving oefenen en experimenteren met systemen en groepsprocessen, zodat de deelnemers met meer veerkracht om leren gaan met hun eigen situatie.”

 

Op zoek naar nieuwe gedragspatronen

De groep geeft de deelnemers de ruimte om te oefenen met nieuwe interactiepatronen: het geven en ontvangen van feedback, nieuwe sociale omgangsvormen en het omgaan met begin en einde van dit proces. De groepsgenoten kunnen steunend en confronterend zijn ten aanzien van herkenning, motivering en aanmoedigen/uitdagen van nieuwe gedragsexperimenten. De behandelaren helpen en ondersteunen dit proces door bewustwording van oude patronen op gang te brengen en door het stimuleren van nieuwe gedragspatronen die wel tot vervulling van hun emoties, wensen en behoeften leiden. Jongeren raken zo weer emotioneel verbonden met anderen.

Het is voor jongeren die vastlopen op sociaal en emotioneel vlak bovendien van belang dat ze in de groepstherapie ervaren dat ze niet de enige zijn. De groepsbehandeling Ambulant Plus biedt een veilige omgeving om te oefenen en te experimenteren met systemen en groepsprocessen.

 

Hoe is de therapie opgebouwd

De jongeren werken samen in een groep van maximaal 10 deelnemers die begeleid wordt door twee therapeuten. De individuele hulpvraag is het uitgangspunt. In 24 weken tijd nemen ze deel aan verschillende onderdelen: schematherapie/psychotherapie, mindfulness, dramatherapie, psycho-educatie en sociotherapie. Waar nodig is er ook ruimte voor individuele gesprekken, maar de nadruk ligt op de groepsbehandeling. Tijdens de behandeling komen meerdere levensgebieden aan de orde; hun problematiek beïnvloedt immers andere levensgebieden, maar er kunnen ook invloeden zijn die de problematiek versterken. Met dit brede perspectief maken we het traject zo succesvol als mogelijk.

De behandeling vindt plaats bij Bij de Halte in Deventer. Hier komen veel jongeren samen voor activiteiten en maatschappelijke ondersteuning en de losse informele sfeer van deze plek draagt positief bij aan de bijeenkomsten. De samenstelling van de groep kan tijdens de behandeling veranderen, omdat we met een open groepsvorm werken: zodra een deelnemer afscheid neemt, ontstaat er plek voor een leeftijdgenoot.

Eens in de drie weken is er naast de groepsbehandeling ook een oudergroep voor ouders/verzorgers, zodat ze betrokken zijn bij evaluatiemomenten en ze de ontwikkeling van hun zoon of dochter kunnen volgen.

 

Voor wie is Ambulant Plus

Ambulant Plus richt zich op jongeren van 15 t/m 17 jaar met een zorgelijke persoonlijkheidsontwikkeling of die in het verleden onveiligheid hebben meegemaakt waardoor ze interpersoonlijk kwetsbaar zijn geworden. De groepsbehandeling is ook geschikt voor jongeren die op een of meerdere levensgebieden dreigen uit te vallen of van wie het vertrouwen in de hulpverlening geblokkeerd is. Het is niet nodig dat de jongere over een breed pakket sociale vaardigheden beschikt, er is juist in de groep ruimte om dit verder te ontwikkelen.

Wanneer de jongere verslaafd is aan middelen, ASS heeft, een IQ lager dan 90 of een psychotische ontregeling ondervindt is het van belang om samen te overleggen of de Ambulant Plus behandeling passend is voor de jongere.

 

Betrokkenheid regiebehandelaar

Als regiebehandelaar blijft u betrokken bij de jongere die u voor Ambulant Plus aangemeld heeft. Dit is mede om de continuïteit te waarborgen, om de verbinding te behouden als ook om de samenwerking te kunnen inzetten bij crisissituaties. Vanuit het Ambulant Plus team is er iemand die het contact onderhoud. U wordt als regiebehandelaar ook bij evaluatiemomenten uitgenodigd om het proces te bespreken en te blijven monitoren. Door de verbinding te houden met elkaar kunnen we optimaal blijven afstemmen in de zorg naar de jongeren.

 

Verwijzen

U kunt een jongere zowel direct vanuit de intake als vanuit een ambulant voortraject doorverwijzen naar Ambulant Plus. Heeft u een cliënt voor wie dit passend is, stuur ons dan een mail via apdeventer@jeugdggz.com. We nemen dan contact met u op om gezamenlijk het vervolg te bespreken. Uiteraard kunt u ons ook raadplegen als u een casus wilt doorspreken om een goede afweging te kunnen maken.

Contact

Jeugd ggz Deventer: 0570 – 604 100
We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
Of via mail: apdeventer@jeugdggz.com